मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

नियम ४ नुसार माहिती वनसंरक्षक, कार्य आयोजना विभागकंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागार या पदावर नियुक्ती बाबत.

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर यांचे कार्यालय दिनांक ०१/०१/२०१४ रोजीची जेष्ठता सूची बाबतची माहिती

लेखापाल संवर्गातील रिक्त पडे भरती शारीरिक तपासणी बाबत.

११ महिन्याकरिता कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराचे नियुक्ती बाबत प्राप्त झालेले अर्ज

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.)कोल्हापूर यांचे कार्यालयवनपाल व सहाय्यक अधिकारी या संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२००७ ते ०१/०१/२०१२ ची राज्य स्तरीय (प्राथमिक)जेष्टता सूची (यादीमध्ये दुरुस्ती करावयाच्या मजकुराचा तपशील)

 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.)कोल्हापूर यांचे कार्यालयवनपाल व सहाय्यक अधिकारी या संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२००७ ते ०१/०१/२०१२ ची राज्य स्तरीय (प्राथमिक)जेष्टता सूची (जेष्टता सूचित नाव नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी)

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.)कोल्हापूर यांचे कार्यालयवनपाल व सहाय्यक अधिकारी या संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२००७ ते ०१/०१/२०१२ चे प्राथमिक जेष्टता यादी बाबत

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.)कोल्हापूर यांचे कार्यालय वन्रक्षक व रोपवन कोतवाल या संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२०१३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूचीवर शुद्धिपत्रक

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.)कोल्हापूर यांचे कार्यालय वन्रक्षक व रोपवन कोतवाल या संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२०१३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूचीवर शुद्धिपत्रक -१

 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.)कोल्हापूर यांचे कार्यालय.

विधी सल्लागार कंत्राटी पदभरती जाहिरात

वन विभागासाठी कंत्राटी पद्धतीने ११ विधी सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत.

प्रादेशिक निवड समितीची बैठक दिनांक ०३/१२/२०१३ चा संक्षिप्त कार्य वृतांत

 

वनरक्षक भारती प्रक्रिया सन २०१३ व २०१४


वन रक्षक भारती प्रक्रिया सन २०१३ व सन २०१४
तात्पुत्या निवडसूचीमधील उमेदवारांची चाल चाचणी परिक्षा (Walking Test) दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१३ सकाळी ७ वाजता.

कोल्हापूर वनवृत्तामधील गट क संवर्गातील लिपिक व तांत्रिक संवर्गातील भारती प्रक्रिया २०१३ संबंधी

करावयाची कार्यवाही याकरिता वृत्तस्तरीय संनियंत्रण समितीची दिनांक १९.२०.२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता कोल्हापूर येथे आयोजित केलेली बैठक संक्षिप्त कार्य वृतांत

२२/०९/२०१३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखापाल संवर्गातील परीक्षेची सुधारित उत्तरतालिका
(Revise Answer Key)

वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन २०१३ व २०१४ करिता तात्पुरती निवड सूची

सर्व साधारण गुणवत्ता यादी
खुला प्रवर्ग
इतर मागासवर्गीय
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (अ )
भटक्या जमाती (ब)
भटक्या जमाती (क)
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती

 


कोल्हापूर वनवृत्तामधील गट क संवर्गातील वनरक्षकांची रिक्त पदे भरती प्रक्रिया २०१३ संबंधी उमेदवारांनी नोंदविलेल्या हरकती / आक्षेपांवर वृत्तस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या दिनांक १०.९.२०१३ रोजीच्या बैठकी मधील निर्णय.

अंतिम जेष्ठता यादी २०१३

अनुकंपा यादी

गट क निकाली यादी प्रतिक्षा यादी
गट ड निकाली यादी प्रतिक्षा यादी

 


मौजे भडकंबे ता. वाळवा, जि.सांगली येथील गट नंबर ३७२,मधील दगडखाण व स्टोन क्रशरच्या मंजुरी बाबत.

मौजे अंभेरी व जायगांव ता. खटाव येथील नमूद केलेल्या जमिनी बाबत सदर केलेला अहवाल.

मौजे फणसगांव, ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग या जमिनीवर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प राबविणेसाठी लोकेशन क्लिअरन्स मिळणेबाबतचा अहवाल.

गट अ व गट ब मधील अधिकाऱ्यांचा अद्यावत सेवा तपशील (डाटाबेस)
विभागीय वन अधिकारी
सहाय्यक वनसंरक्षक
वनक्षेत्रपाल 

 


सावंतवाडी वन विभागातील लिपिक-टंक लेखक व वाहन चालक पदांचा निकालसंक्षित जाहिरात

सविस्तर जाहिरात

अंतिम जेष्ठता यादी २०१२

  अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रतीक्षा सूची
   
  परिपत्रक

वन रक्षक भरती प्रक्रिया - २०११

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंतर्गत मुख्य वनसंरक्षक,(प्रादेशिक) कोल्हापूर यांच्या मार्फत या संकेत स्थळावरील माहिती पुराविण्यात आलेली आहे.

 


बाब क्रमांक  : १ 

संस्थेचे नाव व संस्थेचे कार्य

बाब क्रमांक : २

कार्याचा तपशील

बाब क्रमांक : ३

नियंत्रण प्रक्रिया व पर्यवेशन  

बाब क्रमांक : ४

मुख्य वनसंरक्षक ते वन रक्षक ठरवुन  दिलेले  मापदंड

बाब क्रमांक : ५

आधिकारी व कर्मचारी यांचे कडे असलेले अधिनियम व त्याखालिल नियम यांचा तपशील

बाब क्रमांक : ६

कार्यालयातील कर्मच्या-याकडे  असलेल्या दस्ताऐवजांची   माहिती

बाब क्रमांक : ७ चर्चा करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या व्यव्यशेचा तपशील

बाब क्रमांक : ८

समित्या ,परिषदा , अथवा मंडल यांचा तपशील

बाब क्रमांक : ९ मुख्य वनसंरक्षक  (प्रा.) यांचे कार्यक्षेत्रातील   अधिकाऱ्यांचे  पदनाम  व  दूरध्वनी  क्रमांक

बाब क्रमांक : १० कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन, नुकसान भरपाई कार्यपध्द्दती
बाब क्रमांक : ११ योजनांचा तपशील प्रस्तावित खर्च अर्थ संकल्प संवितरित रक्कम
बाब क्रमांक : १२ सबसीडी कार्यक्रम, पध्दत रक्कमा, लाभार्थी बाबतची माहिती

बाब क्रमांक:१३

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक),कार्यालय मार्फत देण्यात येणाऱ्या परवान्यांची माहिती:

बाब क्रमांक:१४

संगणकावर उपलब्ध असणा-या माहितीचा तपशील:

बाब क्रमांक:१५

उपलब्ध  असलेली माहिती नागरिकांना पुरविन्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा.

बाब क्रमांक : १६  जन  माहिती  अधिकारी यांची  माहिती
बाब क्रमांक : १७ इतर माहिती
 
विवरण पत्र १
विवरण पत्र १ अ
विवरण पत्र
विवरण पत्र ५ अ
विवरण पत्र ५ ब