मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

नियम ४ नुसार माहिती वनसंरक्षक, कार्य आयोजना विभागआश्वासित प्रगती योजना पहिला लाभ

आश्वासित प्रगती योजना दुसरा लाभ

प्राथमिक जेष्ठता यादी २०१४

शासकीय सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत

लिपिकांना लेखापाल पदी पदोन्नती देणेबाबत

लेखापालाना मुख्य लेखापाल पदी पदोन्नती देणेबाबत

अंतिम जेष्ठता यादी २०१३ वनरक्षक व रोपवन कोतवाल

वनपाल/सहा. लागवड अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियत कलिक बदल्या व पदस्थापना
वनरक्षक /रोपवन कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियत कलिक बदल्या व पदस्थापना

अनुकंपा यादी

अनुकंपा यादी विषयक मुद्धेनिहाय माहिती
अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती २०१४ बाबत पत्र
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सन २०१४ ची सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट-क)
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सन २०१४ ची सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट-ड)

अंतिम जेष्ठता यादी २०१४

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल पदोन्नती देणे बाबत

वन विभागातील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्याबाबत नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याबाबत
 
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेद्वारे वनरक्षकापैकी २५% वनपाल पदावर नेमणूक देनेबाबत
 
मंजूर व रिक्त पदांचा अहवाल मार्च २०१४

 

कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागार या पदावर नियुक्ती बाबत.

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर यांचे कार्यालय दिनांक ०१/०१/२०१४ रोजीची जेष्ठता सूची बाबतची माहिती

वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन २०१३ व २०१४ करिता तात्पुरती निवड सूची

सर्व साधारण गुणवत्ता यादी
खुला प्रवर्ग
इतर मागासवर्गीय
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (अ )
भटक्या जमाती (ब)
भटक्या जमाती (क)
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती


कोल्हापूर वनवृत्तामधील गट क संवर्गातील वनरक्षकांची रिक्त पदे भरती प्रक्रिया २०१३ संबंधी उमेदवारांनी नोंदविलेल्या हरकती / आक्षेपांवर वृत्तस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या दिनांक १०.९.२०१३ रोजीच्या बैठकी मधील निर्णय.

अनुकंपा यादी

गट क निकाली यादी प्रतिक्षा यादी
गट ड निकाली यादी प्रतिक्षा यादी


मौजे भडकंबे ता. वाळवा, जि.सांगली येथील गट नंबर ३७२,मधील दगडखाण व स्टोन क्रशरच्या मंजुरी बाबत.

मौजे अंभेरी व जायगांव ता. खटाव येथील नमूद केलेल्या जमिनी बाबत सदर केलेला अहवाल.

मौजे फणसगांव, ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग या जमिनीवर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प राबविणेसाठी लोकेशन क्लिअरन्स मिळणेबाबतचा अहवाल.

गट अ व गट ब मधील अधिकाऱ्यांचा अद्यावत सेवा तपशील (डाटाबेस)
विभागीय वन अधिकारी
सहाय्यक वनसंरक्षक
वनक्षेत्रपाल 


सावंतवाडी वन विभागातील लिपिक-टंक लेखक व वाहन चालक पदांचा निकाल

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंतर्गत मुख्य वनसंरक्षक,(प्रादेशिक) कोल्हापूर यांच्या मार्फत या संकेत स्थळावरील माहिती पुराविण्यात आलेली आहे.

 


बाब क्रमांक  : १ 

संस्थेचे नाव व संस्थेचे कार्य

बाब क्रमांक : २

कार्याचा तपशील

बाब क्रमांक : ३

नियंत्रण प्रक्रिया व पर्यवेशन  

बाब क्रमांक : ४

मुख्य वनसंरक्षक ते वन रक्षक ठरवुन  दिलेले  मापदंड

बाब क्रमांक : ५

आधिकारी व कर्मचारी यांचे कडे असलेले अधिनियम व त्याखालिल नियम यांचा तपशील

बाब क्रमांक : ६

कार्यालयातील कर्मच्या-याकडे  असलेल्या दस्ताऐवजांची   माहिती

बाब क्रमांक : ७ चर्चा करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या व्यव्यशेचा तपशील

बाब क्रमांक : ८

समित्या ,परिषदा , अथवा मंडल यांचा तपशील

बाब क्रमांक : ९ मुख्य वनसंरक्षक  (प्रा.) यांचे कार्यक्षेत्रातील   अधिकाऱ्यांचे  पदनाम  व  दूरध्वनी  क्रमांक

बाब क्रमांक : १० कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन, नुकसान भरपाई कार्यपध्द्दती
बाब क्रमांक : ११ योजनांचा तपशील प्रस्तावित खर्च अर्थ संकल्प संवितरित रक्कम
बाब क्रमांक : १२ सबसीडी कार्यक्रम, पध्दत रक्कमा, लाभार्थी बाबतची माहिती

बाब क्रमांक:१३

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक),कार्यालय मार्फत देण्यात येणाऱ्या परवान्यांची माहिती:

बाब क्रमांक:१४

संगणकावर उपलब्ध असणा-या माहितीचा तपशील:

बाब क्रमांक:१५

उपलब्ध  असलेली माहिती नागरिकांना पुरविन्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा.

बाब क्रमांक : १६  जन  माहिती  अधिकारी यांची  माहिती
बाब क्रमांक : १७ इतर माहिती
विवरण पत्र १
विवरण पत्र १ अ
विवरण पत्र
विवरण पत्र ५ अ
विवरण पत्र ५ ब