मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताकलम ४ (१) (ख)(दहा)


वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर यांचे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

 


अ.क्र.

वर्ग

नाव

पद

इतर अनुज्ञेय भत्ते


मूळ पगार

महागाई भत्ता

घरभाडे भत्ता

शहर पूरक  भत्ता

विशेष भत्ता प्रवास भत्ता, व प्रकल्प भत्ता

एकूण रक्कम

विजय शेळके

वनसंरक्षक

५३६७० ६०६४७ १०७३४ १२० १२५१७१
एस.ए. गाताडे सहा.वनसंरक्षक ३३६७० ३६०२७ ६७३४ १२० ७६५५१

 

 

१.बी.ए. चव्हाण

वनक्षेत्रपाल

२८८००

३०८१६

५७६०

१२०

१००

६५५९६

२.एस.बी/एकल

वनक्षेत्रपाल

२७९६०

२९९१७

५५९२

१२०

१००

६३६८९

एम.डी.मोहिते

क्षेत्रसेर्वेक्षक २४६८० २६४०८ ४९३६ १२० १०० ५६२४४

जी.बी.गवते

क्षेत्रसर्वेक्षक

२४६८० २४६८० ४९३६ १२० १०० ५६२४४

ए.पी.कुलकर्णी

लेखापाल २०६३० २२०७४ ४०२६ १२० - ४६९५०

शा.ई. मेवेकरी

वनसर्व्हेक्षक १२२२० १३०७५ २४४४ १२० १०० २७९५९
एस.डी.क्षिरसागर वनसर्व्हेक्षक १२२२० १३०७५ २४४४ १२० १०० २७९५९

न.र.सावंत

लाघु टंकलेखक १८७३० २००४१ ३७४६ १२० - ४२६३७

एस.एम.मुल्ला

लिपिक १९४०० २०७५८ ३८८० १२० - ४४१५८

व्ही.वाय. मोटे

लिपिक १३३०० १४२३१ २६६० १२० - ३०३११

सौ. एस.एस. शिंदे

लिपिका १०१३० १०८३९ २०२६ ६५

-

२३०६०
टी. एम. दळवी जीपचालक १५५८० १६६७१ ३११६ १२० ५० ३५५३७

आ.वि.ठोंबरे

वनरक्षक ९४५० १०११२ १८९० ६५ १०० २१६१७
स्ने.र. सावंत वनरक्षक ९१७० ९८१२ १८३४ ६५ १०० २०९८१

सा.शा.पाटील

वनरक्षक ९१७० ९८१२ १८३४ ६५ १०० २०९८१

रा.के.चौगुले

वनरक्षक १२५४० १३४१८ २५०८ ६५ १०० २८६३१

अ.श.शिंदे

वनरक्षक १२१७० १३०२२ २४३७ ६५ १०० २७७१४
१.एम.आर.लोखंडे शिपाई ९९८० १०६७९ १९९६ १२० ५० २२८२५
२.रिक्त