मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताकलम ४ (१) (ख)(अकरा)


वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर यांचे कार्यालयाचे मंजूर अंदाज पत्रक व खर्चाचा तपशील याची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे
१.अंदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशन
२.अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन

 


अ.क्र.

अंदाजपत्रकीय शिर्षाचे वर्णन

प्राप्त अनुदान (जुलै२०१४अखेर)

नियोजित वापर (क्षेत्र व कामाचा तपशील )

अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात

अभिप्राय

२४०६ ०१४९ वनीकरण व वन्यजीव योजनेत्तर (०१)वेतन

३६८००००

४३३५५५२

६५५५५२

२४०६ ०१४९ वनीकरण व वन्यजीवन योजत्तर (११)प्रवास खर्च

३००००

४१०४

--

२४०६ ०१४९ वनीकरण व वन्यजीवन योजत्तर(१३) कार्यालयीन खर्च

१२२०००

१२१९८०

--

२४०६ ०१४९ वनीकरण व वन्यजीवन योजत्तर(१६)प्रकाशाने

२०००

१५२५०

--

२४०६ ०१४९ वनीकरण व वन्यजीवन योजत्तर(१७) संगणक खर्च

७०००

२०००

--

२४०६ ०१४९ वन व वन्यजीवन योजत्तर(०६)दूरध्वनी, विद्युत व जल आकार

२१०००

२०२०९

--