मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताकलम ४ (१) (ख)(बारा)


कलम ४ (१) (ख)(बारा) नमुना (अ)
वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमांची कार्य पद्धती या वर्षासाठी प्रकाशित करणे
या कार्यालयाशी संबंधीत नाही


कलम ४ (१) (ख)(बारा) नमुना (ब)
वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थींची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे
या कार्यालयाशी संबंधीत नाही