मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताकलम ४ (१) (ख)(सोळा)


वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी /अपिलीय प्राधिकारी (तथा लोक पाधीकाराच्या कर्यक्षेत्रातील) याची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे
अ.शासकीय माहिती अधिकारी

 


अ.क्र.

शासकीय माहिती अधिकाऱ्याचे नाव  

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता फोन

ईमेल

अपिलीय प्राधिकारी  

श्री.एस.ए.गाताडे

सहा.वनसंरक्षक

कोल्हापूर

भवानी मंडप जुना राजवाडा ४१६०१२ फोन ०२३१ २५४१३४०  

cf_wpkop@dataone.in

वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर

ब. सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी.


अ.क्र.

सहाय्यक शासकीय माहितअधिकाऱ्याचे नाव  

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता फोन

ईमेल

यांच्या अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी   

श्री. शौ.म.मुल्ला

वनसंरक्षक

कोल्हापूर

भवानी मंडप जुना राजवाडा ४१६०१२ फोन ०२३१ २५४१३४०  

cf_wpkop@dataone.in

वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर

 

क.अपिलीय अधिकारी

अ.क्र.

अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव  

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता फोन

ईमेल

यांच्या अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी   

श्री. एस. एस. डोळे 

वनसंरक्षक

कोल्हापूर

भवानी मंडप जुना राजवाडा ४१६०१२ फोन ०२३१ २५४१३४०  

cf_wpkop@dataone.in

वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर