मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताकलम ४ (१) (ख) (आठ)


कलम ४ (१) (ख) (आठ)नमुना (अ)
वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर येथील कार्यालयाच्या समितीची यादी प्रकाशित करणे

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उदधीष्ठ

कितीवेळा घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही 

सभेचा कार्य वृतांत

या विभागामार्फत कोल्हापूर ,सातारा, सावंतवाडी, या विभागाचे व सांगली, चिपळून या उप विभागाचे कार्य आयोजना तयार करण्याचे काम करण्यात येते त्यामुळे समितीची यादी प्रकाशित करणे या कार्यालयाशी कार्य क्षेत्रात येत नाही

कलम ४(१) (ख) (आठ) नमुना (क)
या कार्यालयाशी संबंधीत नाही 


कलम ४(१) (ख) (आठ) नमुना (ड)
वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर यांचे कार्यालयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशित करणे
या कार्यालयाशी संबंधीत नाही