मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताकलम ४(१) (ख) (नऊ)


वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर यांचे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे,पत्ते व त्यांचे मासिक वेतन प्रकाशित करणे

अ.क्र.

पदनाम

अधिकारी /कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री

वर्ग

रुजू

दूरध्वनी क्रमांक / फैक्स 

वनसंरक्षक

विजय शेळके

२५/०८/२०१४

२५४१३४०
cf_wpkop@dataone.in

सहा. वनवनसंरक्षक एस.ए. गाताडे २०/०६/२०१२

वनक्षेत्रपाल

बी. ए. चव्हाण

०६/०३/२०१४

-

ए.बी.एकल ०२/०७/२०१५

-

क्षेत्रसर्वेक्षक

एम.डी.मोहिते

०४/०६/२०१५

-

जी.बी.गवते

१०/०६/२०१५

-

लेखापाल

ए.पी.कुलकर्णी

२७/१०/२०१०

-

सर्वेक्षक 

शा.इ.मवेकरी

०७/०६/२०१३

-

  एस.डी.क्षिरसागर १८/०८/२०१०  

१०

लघुटंकलेखक

श्रीमती न.र.सावंत

१९/०९/२०१३

-

११

लिपीक

एस.एम.मुल्ला

०४/०६/२००३

-

१२

व्ही.वाय. मोटे

०९/१२/२०११

-

१३

सौ. एस.एस. शिंदे

०५/०६/२०१२

-

१४

जीपचालक

टी. एम. दळवी ३०/०६/२०१० -

१५

वनरक्षक

ए.व्ही.ठोबरे

२७/०८/२०१४

-

१६

श्रीमती स्ने.र. सावंत ०२/०९/२०१३

१७

सा.शा.पाटील

०३/०६/२०१४

-

१८

रा.के.चोगुले

०४/०६/२०१४

-

१९

अ.श. शिंदे

१२/०६/२०१४

-

२०

शिपाई

एम.आर.लोखंडे

०३/०४/२०१०

-

२१

रिक्त

 

 

-