मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ चे अनुषंगाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील तसेच समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांची तात्पुरती पुरवणी यादी (दुसरा टप्पा) शारीरिक मोजमापे व मूळ कागदपत्रांची तपासणी दि. २६/१२/२०१६ आयोजित केले बाबत.

महत्वाच्या सूचना

OPEN PART TIME EMPLOYEES
MALE - OPEN GENERAL
MALE - OPEN HOME GUARD
MALE - OPEN EARTHQUAKE
FEMALE - OPEN
FEMALE - OPEN EX-MAN
MALE - OBC HOME GUARD
MALE - OBC EX-MAN
MALE - OBC EARTHQUAKE
FEMALE - OBC
FEMALE - NTB
FEMALE - VJA
MALE - SC HOME GUARD
MALE - SC EX-MAN
FEMALE - SC
FEMALE - SBC
MALE - ST HOME GUARD
FEMALE - ST