मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापुर यांचे कार्यालय  कोल्हापुर.

बाब क्रमांक:११ योजनांचा तपशील प्रस्थावित खर्च अर्थ संकल्प संवितरीत रक्कम

 


निरंक

अ.क्र. योजनेचे नाव क्षेत्र हेक्टर रक्कम रुपये लाखात
भौतिक आर्थिक
बांधील कामे पूर्व पावसाळी कामे
उद्दिष्ट साध्य उद्दिष्ट साध्य मंजूर अनुदान झालेला खर्च
निकृष्ट वनांचे पुनर्वनिकरण ३३८५.५० ३३८५.५० १०८५ १०८५ ११४४.०० ११४४.००
वनक्षेत्रात पर्यटनस्थळांचा विकास २६२.०० २६२.०० २२ २२ ९२६.०४ ९२६.०४
मृदसंधारारणार्थ वनीकरण ४४४४.०० ४४४४.०० ९३६ ९३६ ८७७.४७ ८७७.४७
संयुक्त वनव्यवस्थापण ५१०.०० ५१०.०० २५ २५ ५०.०० ५०.००