मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापुर यांचे कार्यालय  कोल्हापुर.
बाब क्रमांक  : १६ 
जन  माहिती  अधिकारी यांची  माहिती


जन  माहिती  अधिकारी यांची  माहिती

अ. क्र. कार्यालय सहा. जन माहिती अधिकारी जन माहिती अधिकारी अपिलीय  प्राधिकारी
१  मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) , कोल्हापूर सहा. वनसंरक्षक (सांखिकी) तथा सहा. जन माहिती अधिकारी कोल्हापूर. ०२३१-२६५३६३२ प्रशासकीय अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी कोल्हापूर. ०२३१-२६५३६३२ विभागीय वन अधिकारी (नियोजन) तथा अपिलीय  प्राधिकारी कोल्हापूर. ०२३१-२६५३६३२