मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापुर यांचे कार्यालय  कोल्हापुर.
बाब क्रमांक : ५
आधिकारी व कर्मचारी यांचे कडे असलेले अधिनियम व त्याखालील नियम यांचा तपशील


आधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे असलेले अधिनियम व त्याखालील नियम यांचा तपशील:

अ . क्र.
शाखेचे नांव
अधिनियम
१  आस्थापना  १. महाराष्ट्र  नागरी  सेवा  नियम.
२. विभागीय चौकशी  नियम.
३. भरती प्रक्रीया नियम.
लेखा १. मुंबई वित्तीय नियम१६५९
२. महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८.
वेतन १. महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन नियम.
२. महाराष्ट्र कोषागार  नियम, १९६८.
३. भविष्य निर्वाह निधी नियम.
४. गट  विमा  योजना .
५ .वन कल्याण निधी.
जमिन १.महाराष्ट्र खाजगी वने संपादन अधिनियम,१९७५.
विक्री १.महाराष्ट्र झाडेतोड  अधिनियम, १९६४.
२.अनुसूचित भोगवटादारांच्या झाडांची विक्री करणे अधिनियम, १९६९.
३.महाराष्ट्र फॉरेस्ट प्रोड्यूस  (रेग्युलेशन ऑफ़ ट्रेड ) अधिनियम १९६९.
४.महाराष्ट्र फॉरेस्ट प्रोड्यूस (रेग्युलेशन ऑफ़ ट्रेड इन तेंदू) अधिनियम १९६९.
६  न्यायालयीन १. लाँ  ऑफिसर रुल.
२. MRTUP एंड  पल्प अॅक्ट , १९७१.
३. ओद्योगिक विवाद कायदा, १९७१.
४. कन्टेंफ्ट   ऑफ़ कोर्टस  अॅक्ट ,१९७१.
वन्य  जीव १. भारतीय वन्यजीव अधिनियम ,१९७२.
२. वन्यजीव  (संरक्षण)(महाराष्ट्र )नियम,१९७५.
३. वन्यजीव (ट्रांजेशन एंड टँक्सिडर्मी ) नियम १९७३ .
४.वन्यजीव ( स्टॉक डिक्लेरेशन ) नियम,१९७३.
५. रिकग्निशन ऑफ़ जु  रूल्स ,१९९२.
८  गुन्हे  १. भारतीय वन अधिनियम ,१९२७.
२. मुंबई वन नियम ,१९४२.
संकीर्ण १. मुंबई वित्तीय नियम १९५९.
२. महाराष्ट्र कोषागार नियम , १९६८.
३. महाराष्ट्र  माहितीचा  अधिकार नियम,२००५.
१० आरागिराणी १.  भारतीय वन अधिमियम ,१९२७.
२. मुंबई वन नियम १९४२.
११ रोहयो १.  महाराष्ट्र रोजगार हमी  कायदा, १९७७
२. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा
१२ योजना १. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९.
२. अर्थसंकल्प  संहिता.
३. महाराष्ट्र कोषागार नियम-१९६८.
४. वित्तीय अधिकार नियम.
५. संगणक  प्रणालीनुसार  महिनावार  तरतूद .
१३ माहितीचा अधिकार १. माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५.