मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता


मुख्य वनसंरक्षक   (प्रादेशिक), कोल्हापुर यांचे कार्यालय, कोल्हापुर.
बाब क्रमांक : ९
मुख्य वनसंरक्षक  (प्रा.) यांचे कार्यक्षेत्रातील   अधिका-यांचे  पदनाम  व  दूरध्वनी  क्रमांक


अ. क्र.
अधिकारी यांचे पदनाम
दूरध्वनी क्रमांक
कार्यालयीन दूरध्वनी 
निवास स्थान दूरध्वनी 
फँक्स  दूरध्वनी 
भ्रमणध्वनी
मुख्य वनसंरक्षक २६५३६३२ २६५३६३४ २६५९२३३  
विभागीय वन अधिकारी नियोजन २६५३६३२

--

२६५५९२३३  
विभागीय अधिकारी (भूमी व कँपा) २६५३६३२ -- २६५५९२३३  
उप वनसंरक्षक, कोल्हापूर २६५५१९५९ २६५४८५४ २६५२८०७  
उप वनसंरक्षक, सातारा २३३६१४/२३७६६८ २३३६१३ २३३६१४  
उप वनसंरक्षक, सावंतवाडी २७२००५ २७२०५९ २७२००५  
विभागीय वन अधिकारी सांगली २३४४६३९ -- २३४४६३९  
विभागीय वन अधिकारी -चिपळूण २५२८०४

--

२५०६३९  
प्रशासकीय अधिकारी कोल्हापूर २६५३६३२ -- २६५९२३३  
१० उप अभियंता कोल्हापूर वनवृत्त कोल्हापूर २६५३६३२

--

२६५९२३३  
नियंत्रण कक्षाचा दूरध्वनी क्रमांक

अ. क्र.
विभाग

दूरध्वनी क्रमांक (टोल फ्री) STD कोड सह

हेल्प  लाइन  नं.
कोल्हापूर विभाग
९५२३१/२६६०१३७

१५५३१४
१८०० -२३३ -७२२३

२ 
सातारा विभाग
९५२१६२ /२३७४२३

१५५३१४
१८००-२३३-७२२३

सावंत वाडी विभाग
९५२३६३ /२७५००७

१५५३१४
१८००-२३३-७२२३

सांगली विभाग
९५२३३ /२३४५९०५

१५५३१४
१८००-२३३-७२२३

रत्नागिरी (चिपळून) विभाग
९५२३५५ /२५०६१९

१५५३१४
१८००-२३३-७२२३