मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्तावनरक्षक भरती प्रक्रिया 2014-15

सुधारीत गुणवता यादी व प्रवर्ग निहाय सुधारीत निवड सुची


सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

खुला प्रवर्ग

अनुसूचित जाती प्रवर्ग

अनुसूचित जमाती प्रवर्ग

इतर मागास वर्ग
भटक्या जमाती ड
विमुक्त जाती अ