मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्तानियम  ४ माहिती


मासिक माहिती एप्रिल २०१७ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
वार्षिक माहिती २०१६ अखेर वार्षिक माहिती
विवरणपत्र - १
विवरणपत्र - २  
विवरणपत्र - २ (ब)
विवरणपत्र - २ (क)
विवरणपत्र - ३
विवरणपत्र - ३ (अ)
विवरणपत्र - ३ (ब)
विवरणपत्र - ३ (क)
माहिती अधिकाराचे दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
त्रेमासिक माहिती ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ अखेर त्रेंमासिक माहिती
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहित डिसेंबर २०१६ अखेर मासिक माहिती
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

त्रेमासिक माहिती जुलै ते सप्टेंबर २०१६ अखेर

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहिती ऑगस्ट २०१६ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहिती जुलै २०१६ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

त्रेमासिक माहिती एप्रिल ते जून २०१६ अखेर

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहिती जून २०१६ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहिती मे २०१६ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहिती एप्रिल २०१६ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

त्रेमासिक माहित जानेवारी ते मार्च २०१६ अखेर त्रेंमासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहिती मार्च २०१६ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहिती फेब्रुवारी २०१६ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)
मासिक माहिती जानेवारी २०१६ अखेर
विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

वार्षिक माहिती २०१५ अखेर वार्षिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरण पत्र -३ कलम २५ (घ) (ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

त्रेमासिक माहिती ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१५ अखेर त्रेंमासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

मासिक माहित डिसेंबर २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

मासिक माहित नोव्हेंबर २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ग)

मासिक माहित ऑक्टोबर २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ग)

त्रेंमासिक माहित जुलै २०१५ ते सप्टेंबर २०१५ अखेर त्रेंमासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

मासिक माहित सप्टेंबर २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ग)

मासिक माहित ऑगस्ट २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ग)

मासिक माहित जुलै २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ग)

त्रेंमासिक माहित एप्रिल २०१५ ते जून २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

मासिक माहित जून २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ग)

मासिक माहित मे २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

मासिक माहित एप्रिल २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

त्रेमासिक माहिती जानेवारी २०१५ ते मार्च २०१५ अखेर त्रेमासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)

मासिक माहित फेब्रुवारी २०१५ अखेर मासिक माहिती

विवरणपत्र -१ कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -२  कलम २५ (३)(क)(ख)(ड)
विवरणपत्र -४ कलम २५ (३)(ब)