मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताविवरण – १ अ
(मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांनी कलम ४ अन्वये प्रदर्शित केलेल्या माहितीचा गोषवारा)
शासकीय विभागाचे नाव :- मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर


अ.क्र

कार्यालयाचे नाव

कार्यालयांची एकूण संख्या (संबधित मंडळे /महामंडळे /इ . यांच्या अधिपत्याखाली कार्यालयाच्या संख्यासह)

कलम ४ अन्वये १७ बाबीवरीलमाहिती प्रदर्शित केलेल्या कार्यालयाची संख्या

कलम ४ नुसार वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध करून दिलेल्या कार्यालयाची संख्या

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर

उप वनसंरक्षक ,कोल्हापूर

 

उप वनसंरक्षक , सातारा

 

उप वनसंरक्षक ,सावंतवाडी 

 

विभागीय वन अधिकारी,सांगली

 

विभागीय वन अधिकारी,रत्नागिरी (चिपळूण)