मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताविवरण – ५
(सर्व मंत्रालयीन विभागानि त्यांची व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांची संकलित माहिती सादर करावयाचे विवरण पत्र)
शासकीय विभागाचे नाव :-


अ क्र

कार्यालयाचे नाव

कार्यालयांची एकूण संख्या

जन माहिती अधिकारी व सहाय्यक जन माहिती अधिकाऱ्यांचे नामफलक लावलेल्या कार्यालयांची संख्या

कलम ४ नुसार वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध करून दिलेल्या कार्यालयांची

मुख्य कार्यालय

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

--

--

विभागीय स्तरावरील कार्यालयाचे

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर

 

--

 

 

जिल्हा स्तरावरील कार्यालये  

 

 

उप वनसंरक्षक, कोल्हापूर

१२

--

उप वनसंरक्षक,सातारा

१३

--

उप वनसंरक्षक,सावंतवाडी

--

विभागीय वन अधिकारी,सांगली

--

विभागीय वन अधिकारी,रत्नागिरी (चिपळूण)

--

तालुका स्तरावरील कार्यालये

पन्हाळा , मलकापूर, पेंढाखळे , कोल्हापूर,राधानगरी,गगनबावडा, गारगोटी,कडगाव, आजरा, चंदगड, पाटणे

११

--

सातारा,कोरेगाव, मेंढा, महाबळेश्वर,वाई, फलटण,खंडाळा,दहिवडी,वडूज,कराड,ढेबेवाडी,पाटण

१२

--

 
आंबोली,दोडामार्ग, कडावळ, कणकवली,कुडाळ,सावंतवाडी,

--

सांगली, शिराळा,जत,विटा,आटपाटी,तासगाव , कडेगांव

--

चिपळूण,दापोली,रत्नागिरी

--

इतर प्रकल्प

निरंक

--

--