मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताविवरण – ५ अ
(सर्व मंत्रालयीन विभागानि त्यांची व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांची संकलित माहिती सादर करावयाचे विवरण पत्र)
शासकीय विभागाचे नाव :- मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर


कार्यालयाचे नाव

माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्याचे नामफलक दर्शिवलेल्या कार्यालयांची संख्या

मुख्य कार्यालय

नामफलक आहे काय

विभागीय स्तरावरील कार्यालये

नामफलक आहे काय

जिल्हा स्तरावरील कार्यालये 

नामफलक आहे काय

तालुका स्तरावरील कार्यालये

नामफलक आहे काय

इतर प्रकल्प संस्था

नामफलक आहे काय

मंत्रालयीन विभाग

महसूल व वन विभाग


  होय

 

 

 

 

 

 

अधिपत्याखालील संचालनालय /महामंडळ / मंडळ /अधिनियमान्वये स्थापन झालेले आयुक्त कार्यालय इ.यांचे नाव 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

-

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर

उप वनसंरक्षक, कोल्हापूर

होय

११

होय

 

 

उप वनसंरक्षक,सातारा

होय

१२

होय

 

 

उप वनसंरक्षक,सावंतवाडी

होय

होय

 

 

विभागीय वन अधिकारी,सांगली

होय

होय

 

 

विभागीय वन अधिकारी,रत्नागिरी (चिपळूण)

होय

होय