मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताविवरण – ५ ब
(सर्व मंत्रालयीन विभागानि त्यांची व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांची संकलित माहिती सादर करावयाचे विवरणपत्र)
शासकीय विभागाचे नाव :- मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर


कार्यालयाचे नाव

 

मुख्य कार्यालय

वेबसाईट
आहे काय

विभागीय स्तरावरील कार्यालये

वेबसाईट
आहे काय

जिल्हा स्तरावरील कार्यालये 

वेबसाईट
आहे काय

तालुका स्तरावरील कार्यालये

वेबसाईट
आहे काय

इतर प्रकल्प संस्था

वेबसाईट
आहे काय

मंत्रालयीन विभाग

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

आहे

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर

आहे

कोल्हापूर

नाही 

पन्हाळा,मलकापूर,पेंढाखळे , कोल्हापूर,राधानगरी,गगनबावडा,गारगोटी,कडगाव, आजरा, चंदगड, पाटणे

नाही

नाही

नाही

सातारा

नाही

सातारा,कोरेगाव, मेंढा, महाबळेश्वर,वाई, फलटण,खंडाळा,दहिवडी,वडूज,कराड,ढेबेवाडी,पाटण

नाही

नाही

नाही

सावंतवाडी

नाही

आंबोली,दोडामार्ग, कडावळ, कणकवली,कुडाळ,सावंतवाडी,

नाही

नाही

नाही

सांगली

नाही

सांगली, शिराळा,जत,विटा,आटपाटी,तासगाव , कडेगांव

नाही

नाही

नाही

चिपळूण

नाही

चिपळूण,दापोली,रत्नागिरी

नाही

नाही

नाही